Ouderraad OR

De Ouderraad (OR)

De Juliana- en Kennedyschool zijn er, op grond van ervaring, van overtuigd geraakt dat betrokkenheid van ouders bij de school niet alleen een positief effect heeft op de leerprestaties van kinderen, maar zeker ook op de kwaliteit van de school. Die betrokkenheid van ouders krijgt onder meer vorm door een goed functionerende ouderraad. Onze scholen hebben er bovendien alle baat bij dat onze besluiten gedragen worden door de basis, die vertegenwoordigd wordt door de ouder- en de medezeggenschapsraad.

Door de betrokkenheid van ouders ontstaat meer begrip: ouders leren de mogelijk- en onmogelijkheden van de school kennen en de leerkrachten komen het nodige te weten over de gezinssituatie van de leerlingen. Door effectieve ouderbetrokkenheid komt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school pas goed tot zijn recht!

Ouders kiezen zelf hoe zij zich voor de school willen inzetten: via het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad of de ouderraad of in een losser verband als voorleesmoeder, als contactouder, als overblijfkracht of voor andere voorkomende werkzaamheden. Op welke manier ouders zich ook inzetten, het doel blijft voor hetzelfde: meehelpen om een leef- en leerklimaat in de school te realiseren waar kinderen zich veilig en prettig voelen. Bestuur, medezeggenschapsraad en ouderraad hebben in dit streven ieder een eigen taak en een verantwoordelijkheid. Goede verhoudingen zowel binnen de ouderraad zelf als met medezeggenschapsraad, bestuur en team zijn essentieel.  Dat kan volgens ons het beste worden gerealiseerd als er sprake is van open verhoudingen, goede communicatie en onderling overleg en samenwerking. Onze stelregel is: samen verantwoordelijk voor goed, christelijk basisonderwijs.

Wanneer u meer informatie wenst, of iets kwijt wilt waarvan u denkt dat het voor de OR van belang kan zijn, kunt u terecht bij een van de leden van de OR.

E-mailadres:

or.juliana@dewaarden.nl

Activiteiten

De ouderraad verleent medewerking aan tal van activiteiten, zoals:

  • Dag van de leraar
  • Kinderboekenweek
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Paaslunch
  • Laatste schooldag

 

Waarom lid worden van de ouderraad

Hoe meer mensen zich inzetten op school, des te meer er voor de kinderen kan worden georganiseerd. Kinderen vinden het leuk als hun vader of moeder bij bepaalde activiteiten betrokken is. Als ouderraadlid ben je nauw betrokken bij de dingen die de kinderen aangaan. Je kunt ideeën aandragen en hebt meer inzicht in de gang van zaken op school. Wanneer de ouderraad gebruik wil maken van de hulp van andere ouders, dan zullen zij dit per mail vragen. De ouderraad bestaat uit tenminste 7 enthousiaste leden, die het leuk vinden om bij het onderwijs van hun kind(eren) betrokken te zijn. Zij worden uit de ouders gekozen en zitten voor een periode van minimaal 2 jaar in de ouderraad.

Voorwaarden

  • Je moet een ouder/verzorger zijn van één of meerdere kinderen op de Julianaschool.
  • Flinke dosis enthousiasme.
  • Vrije tijd, 6x per jaar vergaderen (dinsdagavond).
  • Tijd bij enkele van de activiteiten zelf.

Onze ouderraad bestaat momenteel uit de volgende leden:

Actueel