Sociaal emotionele ontwikkeling

PBS

School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)

Een positieve kijk op gedrag

PBS is kort gezegd een manier van met kinderen omgaan, waarbij de nadruk wordt gelegd op verwachtingen en het versterken van gewenst gedrag, i.p.v. op het corrigeren van ongewenst gedrag. PBS is een geïntegreerde methode voor het beheersen van gedrag op school- en groepsniveau en het ondersteunen van gewenst gedrag op individueel leerlingenniveau. De benadering is positief. Niet omdat ongewenst gedrag geen gevolgen mag hebben, maar omdat de focus van het werk van de leerkracht verschuift van het zien en bestraffen van ongewenst gedrag, naar het aanleren en zien van gewenst gedrag.

Positive Behavior Support sluit aan bij de drie grondwaarden die het team van de Julianaschool onderschrijft, namelijk: verantwoordelijkheid, veiligheid en vertrouwen. We vinden het essentieel, dat kinderen, leerkrachten en ouders vanuit die drie grondwaarden benaderd worden. Daartoe worden de waarden en gedragsverwachtingen geformuleerd en overal op school zichtbaar gemaakt. Via rollenspellen en de praktijk zullen deze aan de leerlingen onderwezen worden. Er wordt blijvend op gelet en positieve feedback wordt consequent gegeven. Leerkrachten zitten op één lijn  wat betreft de gedragsverwachtingen, zodat de kinderen weten wat er van hen verwacht wordt in de groep of in de algemene ruimtes binnen de school. Het is essentieel dat alle personeelsleden van de school het gewenste gedrag onderwijzen, aanmoedigen, waarderen en zelf in hun gedrag uitdragen.  Als de gedragsverwachtingen consequent positief bekrachtigd worden, worden ze door de leerlingen eigen gemaakt. Bekrachtiging gebeurt echter met mate en wordt zinvol ingezet, anders schiet het haar doel voorbij. De positieve contacten zijn proactief en de aandacht wordt gevestigd op gewenst gedrag, waardoor zich dat waarschijnlijk vaker voor zal doen, terwijl het ongewenste gedrag afneemt.

PBS richt zich op alle leerlingen. Alle leerlingen krijgen les in gedrag, waarbij gewenst gedrag wordt gewaardeerd en beloond. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van de leerlingen zich positief ontwikkelt. Bij deze groep wordt de nadruk alleen gelegd op het systematisch aanleren, waarderen en belonen van gewenst gedrag. Dit zijn de interventies op het groene niveau van de piramide. De leerlingen (gemiddeld 15%) met zorgwekkend gedrag hebben daarnaast meer intensieve begeleiding nodig om goed te kunnen meekomen op school en in de klas. Dit zijn de interventies op het gele niveau van de piramide.

Binnen PBS is veel aandacht voor positief gedrag. Vanuit onze gezamenlijke waarden; veiligheid, betrouwbaarheid en respect, zijn gedragsverwachtingen afgeleid. Deze gedragsverwachtingen geven duidelijk aan welk gedrag van de leerling wordt verwacht. Alle medewerkers in de school zijn getraind in het leren bekrachtigen van het gewenste gedrag. Er is een systeem uitgewerkt waarbij de leerlingen met behulp van complimenten, schouderklopjes en beloningskaartjes/groepsbeloningen worden aangemoedigd zich te gedragen conform de afspraken. Daarbij vinden wij dat tegenover elke correctie 4 positieve opmerkingen of momenten van positieve aandacht zouden moeten staan.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat PBS positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden van kinderen en leerkrachten.

Op scholen waar PBS is ingevoerd:

 • Voelen leerlingen zich veiliger.
 • Gedragen leerlingen zich socialer, doordat ze beter weten wat ze moeten doen.
 • Vertonen leerlingen minder probleemgedrag.
 • Gaan schoolprestaties iets omhoog, doordat er meer tijd is om te leren.
 • Worden leerlingen minder vaak de klas uitgestuurd als corrigerende maatregel.
 • Hebben teamleden (nog) meer plezier in hun werk.
 • Wordt beter samengewerkt met ouders en jeugdzorg.
 • Zien leerkrachten sneller dat er iets aan de hand is met leerlingen.
 • Zijn leerkrachten beter in staat zorg-op-maat te geven aan leerlingen.

 

Tenslotte 10 tips (ook voor thuis)

 1. Onthoud: 4 positieve opmerkingen tegenover 1 correctie.
 2. Maak het mogelijk succes te behalen, beloon de moeite.
 3. Geef duidelijke en heldere aanwijzingen.
 4. Blijf rustig, gebruik een rustige stem. Mopperen heeft geen zin!
 5. Stel haalbare grenzen. Voorkom de woorden “altijd” en “ nooit”.
 6. Wees consequent. Ja is Ja en Nee is Nee.
 7. Geef het goede voorbeeld.
 8. Probeer situaties voor te zijn.
 9. Heb geduld….
 10. Maak plezier en geniet van je kind!

Kanjermethode

Voortbordurend op PBS maken wij gebruik van de kanjertraining, voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief), waarbij we door de gehele school dezelfde afspraken hebben.

 

Actueel