Passend onderwijs

Met de Wet passend onderwijs wordt een nieuwe regeling ingevoerd voor de extra ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en de financiering daarvan. Scholen krijgen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden gevormd, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De nieuwe samenwerkingsverbanden stellen een ondersteuningsplan op waarin onder andere wordt vastgelegd hoe de middelen verdeeld worden en wat de plaatsingscriteria zijn voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so).

 

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Roosendaal: PO3002 Moerdijk, Roosendaal e.o.

 

Klik hier Passend Onderwijs voor meer informatie.

Actueel